زهرا دارایی

دیروز? امروز?  فردا?!

۹۳
۹۴
بین ۹۳ و ۹۴ چقدر راهه?!! یکی?سیصد و شصت و پنج تا? هشت هزار و هفتصد و شصت تا?... 
نه!!! یه لحظه! فقط و فقط یه لحظه!!! 
اکنون ۹۳ 
صدای مجازی توپ 
اکنون ۹۴ 
یه لحظه است اما، سنگینی این یه لحظه رو، هر سیصد و شصت و پنج روز یکبار روی شونه هام حس می کنم. مثه حس عنکبوتی که تو تور دستباف خودش اسیر شده و این متفاوت از حس کرم تو پیله است چون از پسش رهایی نیست!!! 
اسیر شدم! اسیر قراردادهای انسانی که زمان رو تقسیم کرده و امروز و فردا رو به رخم می کشه. حسرت ۳۱۵۳۶۰۰۰ لحظه رودر یک آن باید تحمل کنی و واقعیت اعداد روزافزون رو بپذیری، واقعیت روزها و ماههای رفته... 
دارم فکر می کنم بهتر نبود اگر بدون اعداد زندگی می کردیم?! 
که بعد زمان از زندگیمون حذف می شد?! 
که هر روزمون نو روز بود و هر صبحمون تجدید حیات? 
که دیگه دلهره فردای نیومده و حسرت دیروز رفته رو نداشتیم? 
صدای مجازی توپ 
اکنون، یکی بیشتر 
درخت ها سبز 
شکوفه ها سپید 
سیب ها سرخ 
و من زردتر از یک لحظه پیش...

/ 0 نظر / 13 بازدید